Vuistbijl

Historicus en amateur-archeoloog Dick Schlüter heeft in Museum Hengelo een lezing gehouden over de prehistorie van Hengelo. Op het grondgebied van de gemeente zijn in de loop der tijd belangrijke vondsten gedaan waar Schlüter nader op is ingegaan. Het gaat daarbij niet alleen om de meer dan 40.000 jaar oude ‘Vuistbijl van Thales’ die ooit eigendom is geweest van een Neanderthaler, maar ook bijvoorbeeld om de resten van een gladwandige amfoor die in 2010 tevoorschijn kwam als Romeins import tijdens een opgraving bij de Beneluxlaan.

Archeologen verdelen de prehistorie globaal in Steentijd, Bronstijd en (Romeinse) IJzertijd. En uit al deze perioden zijn op het grondgebied van de gemeente Hengelo in de loop der tijd vondsten tevoorschijn gekomen.

Bij de vondsten uit de Steentijd gaat het in de regel om bewerkte vuursteen gevonden op akkers. De vuistbijl van een Neanderthaler die door bewaker Joop Buitenhuis op het terrein van de firma Thales (Hollandse Signaal Apparaten) in Hengelo werd gevonden, kwam tevoorschijn bij graafwerkzaamheden voor een nieuwe omheining om het bedrijfsterrein.

Bij voorwerpen uit de Bronstijd gaat het vaak om vondsten gedaan door zoekers met metaaldetectoren.

Voor wat betreft de IJzertijd is Schlüter nader ingegaan op een grafveld dat in het verleden in de omgeving van het atletiekstadion in Hengelo heeft gelegen. Op een schilderij van Piet Mondriaan, uit het begin van de 20e eeuw, is één van de grafheuvels van dit grafveld nog te herkennen.

Verder werd door de amateur-archeoloog gedaan van opgravingen langs de Beneluxlaan (bestemmingsplan Broek Noord) die in 2010 en 2011 de nodige vondsten en bodemsporen uit de (Romeinse) IJzertijd aan het licht brachten. Daarbij ging het onder andere om een aantal boerderijplattegronden.

Inmiddels is duidelijk is geworden dat de bodem onder onze voeten meer cultuurhistorie bevat en heeft opgeleverd dan wel eens met betrekking tot de gemeente Hengelo wordt gedacht.