Aanwinsten

Kroonluchter

65 jaar Nederlands Roode Kruis
Op 29 juni 1932 ontvangt de voorzitter van het Nederlandse Roode Kruis, ter gelegenheid van het 65 jarig jubileum van het Roode Kruis, een door de firma Dijkhof geproduceerde bijzonder fraaie kroonluchter.

Brief van voorzitter aan leden
Na ontvangst van de kroonluchter schrijft de voorzitter in een brief onder meer. ‘….. Het is mij, als Voorzitter van het Nederl. Roode Kruis, een bizonder genoegen de gevoelens van dankbaarheid te vertolken die het Hoofdbestuur koestert jegens de firma Dijkhof te Hengelo. Die zoo welwillend is geweest, deze monumentale hanglamp aan het Hoofdbestuur aan te bieden…… Het Nederlandsche Roode Kruis, thans welhaast 65 jaren oud, ziet dezen dag een nieuw licht opgaan waarvan de symboliek duidelijk is. Moge dit “Lux schijnen in tenebris” die heerscht, waar rampen zich voordoen en ellende rondwaart……’.

De brief van de voorzitter eindigt met ‘….. Het gekozen materiaal, bij uitstek sober en stemmig, heeft zich slechts door ongelooflijken arbeid laten omvormen tot het thans geschapen lijnenspel. Het is met een woord van grooten dank, dat ik, namens het Hoofdbestuur van het Nederl. Roode Kruis, gaarne deze lamp aanvaard.’

Brief van voorzitter aan Koninklijke Hoogheid
Nog diezelfde dag (29 juni 1932) schrijft de voorzitter een brief aan Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik.

In die brief wordt de lamp in detail beschreven.

‘….. Zoo werd voor aansluiting tegen het plafond een gedreven Passietbloem genomen, symbool van het Lijden, dat in dit huis zoo veelvuldig werd verzacht. Aan een enkelvoudige ketting wordt zij de draagster van het geheel, vooreerst van den breeden band, waarin de Roode-Kruis gedachte staat geschreven met de woorden “Lux in Tenebris’, waarvan de gedreven letters in zijn rand staan uitgezaagd, om in donkere uren van binnen uit door een verborgen lichtbron te worden beschenen en zichtbaar te worden als boodschappers van ongerept altruisme, van medeleven en mede lijden, van hulp en steun en troost.

Aan dezen band hangt in 6 kettingen de groote boog van 4 Mtr. Omtrek, verdeeld in 6 dubbele of 18 enkele vakken, waarvan in elk een gedreven wapen is geplaatst, vooreerst dat van Nederland, waarin de Vereeniging haar zetel heeft en in elk der overige één van de elf provincies, omdat het Roode Kruis daarin zijn Afdeelingen bezit en een deel van zijn vele werkzaamheden verricht.

Rond dezen magistralen wapengordel staat de belichtende krans van 12 elektr. kaarsen, alle gevat in gestyleerde en gedreven Passiebloemen, gedragen door rechthoekige armen van een eenvoudigen maar smaakvollen vorm.

Dit kunstwerk, dat zijn oorsprong vond in de sympathie voor het Kruis dat beide makers dienen, dat getuigt van schoonheid en kunstzin en zich kenmerkt door eenvoud van lijn en soberheid van vorm, waardoor het zich waardig kan aansluiten met zijn nieuwe en stijlvolle omgeving, dit werk van mooie en diepgevoelde gedachten, zonder welke ook geen scheppen mogelijk is. …..’

Aart Jan Dijkhof, een duizendpoot
De lamp, of kroonluchter, is ontworpen en gemaakt door de firma Dijkhof.

Aart Jan Dijkhof behoorde in de eerste helft van de vorige eeuw tot de bekende Hengeloërs. Waardoor hij bekend werd, wordt onder meer duidelijk uit de opsomming van zijn kwaliteiten en activiteiten op velerlei gebied in de Hengelose gemeenschap.

  • Zijn grote verdiensten voor het Rode Kruis.
  • Zijn positie als ‘kunst koperslager’ in de fabriek van Dikkers.
  • De plaats die hij innam in de Baptistengemeente als ouderling en zondagschoolonderwijzer.
  • Zijn verdiensten als constructeur en fabrikant van de bijzondere brancard voor ziekenvervoer waren wel zijn grootste succes.

 

Schilderijen Willem Wilmink sr.

Sinds kort is Museum Hengelo in het bezit van vijf prachtige stadsgezichten, geschilderd door huisschilder Willem Wilmink. De huisschilder, die in zijn vrije tijd stadsgezichten schilderdevan zijn geliefde Hengelo woonde rond 1900 op de Thiemsbrug. Twee schilderijen hebben de Deldenerstraat als onderwerp. Het derde schilderij laat de Pastoriestraat zien. Op het vierde schilderij staat een boerderij bij Huys Hengelo afgebeeld en het vijfde schilderij toont de watermolen van Oele. De schilderijen zijn geschonken door de Beckumse kunstschilder Joop Plasmeijer, die ze al geruime tijd in bezit had.

De schilderijen zijn rond 1900/1910 gemaakt met olieverf en nog met de originele lijst er omheen.

Wim Wilmink uit Nijverdal, de kleinzoon van Willem Wilmink, kon om gezondheidsreden helaas niet bij de overhandiging aanwezig zijn, maar vond het mooi dat het werk van zijn opa in het museum kwam te hangen.

 

Driehoekig bronzen naamschild

Regelmatig krijgt het Museum Hengelo materiaal aangeboden dat betrekking heeft op de geschiedenis van Hengelo.

Een tweetal nieuwe aanwinsten worden onderstaand kort beschreven. Van dhr. Jansen uit Haaksbergen kreeg het Historisch Museum een driehoekig bronzen naamschild met Stork ooievaar. Het formaat is 25 x 25 25 cm. Deze plaat is volgens de schenker afkomstig van een door Stork gebouwde stoommachine in het begin van de 20e eeuw.

Fauteuil

Van een anonieme schenker kreeg het Museum een fauteuil met het Gemeentewapen van Hengelo.
Als een van de bezoekers van deze website iets meer weet te vertellen over deze stoel stuurt u dan een berichtje naar onze redactie (redactie@museumhengelo.nl).

De stoel is 67 cm breed, 95 cm hoog en de zithoogte is 37 cm.